Voorbeeld 3: Vakinhoudelijke analyse

Uit: artikel 4, paragraaf 4.3: 'Discussion - Chemi-ionization by collisions with iodine atoms' (p.488). In het onderstaande citaat zijn de karakteriseringen op basis van de pragmatische functie typografisch verschillend weergegeven: Methoden, Resultaten, Discussie, Conclusies.

'An interesting feature is the small oscillation observed in the lithium cross section (Figs.4 and 11). Also in the case of Na there is a hint that the cross section is not rising monotonously. The two-state Stueckelberg-Landau-Zener18,19) theory shows that oscillations can be superimposed upon the Landau-Zener cross section if the difference H11-H22 possesses an extremum within the crossing distance Rc. The maxima appear at equal spacings when the cross section is plotted as a function of v-1, as has been derived by Olson19). The amplitude is proportional to v1/2 P(1-P) where P is the Landau-Zener probability. As for Li the experimental interval on the v/K scale is rather small, and for Na the oscillations are not well developed, it is difficult to draw any conclusions. It would be interesting to extend the measurements to higher energies, at the same time improving the energy resolution. '

In dit fragment staat de vraag centraal of bij het experiment zogenaamde Stueckelberg-Landau-Zener-oscillaties waargenomen zijn. In het begin van de deze alinea wordt er een kleine oscillatie als "interesting feature" in de grafiek genoemd. In een nadere omschrijving van deze oscillatie wordt iets verteld over de afstand tussen de maxima en de amplitude. Deze beschrijving van de resultaten beschouwen we als een resultaten-aspect van de Discussie-module. De methode waarmee de resultaten op een verhelderende manier worden gepresenteerd vallen we op als een methoden-aspect van de Resultaten-module: hier worden oscillaties inzichtelijk gemaakt door de werkzame doorsneden in een grafiek uit te zetten tegen v-1.

De auteurs proberen de waargenomen oscillatie te interpreteren in termen van de Stueckelberg-Landau-Zener-theorie. De gegeven beschrijving van de Stueckelberg-Landau-Zener-theorie is zeer beknopt en gaat gepaard met referenties naar artikelen waarin meer details worden gegeven. Een dergelijke theorie zou bij uitstek het onderwerp kunnen zijn van een mesoscopische module, waarnaar hier kan worden verwezen. Op grond van een evaluatie van de betrouwbaarheid van de experimentele resultaten concluderen de auteurs dat hier geen antwoord kan worden gegeven op de vraag of er Stueckelberg-Landau-Zener-oscillaties zijn waargenomen. We karakteriseren deze informatie als een conclusies-aspect van de module Discussie, omdat deze conclusies niet in een rechtstreeks verband staat met de centrale vraag van het artikel als geheel. In de Conclusies-module kan naar dit conclusies-aspect van de module Discussie wel een verwijzing worden opgenomen. Omdat er over de oscillatie geen bevredigende conclusie kan worden getrokken, wordt een suggestie gedaan voor verder onderzoek. Alle nieuwe vragen die voortvloeien uit het gerapporteerde onderzoek brengen we samen in de submodule ‘Suggesties voor verder onderzoek’ van de Conclusies-module.

 

inhoudsopgave Inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 8-11 1996