De vakinhoudelijke analyse

Zoals in de paragraaf De argumentatietheoretische analyse naar voren is gebracht wordt wetenschappelijke informatie in artikelen gerepresenteerd in een taal om met een bepaald communicatief doel te worden overgedragen aan anderen. Naast de analyse van deze talige representatie op het tekstuele niveau bestuderen we ook de informatie zelf op het conceptuele niveau. Hiertoe analyseren we hetzelfde corpus vanuit een vakinhoudelijk perspectief, waarna we proberen de wetenschappelijke informatie opnieuw te representeren in een modulaire vorm. In dit stadium van het onderzoek reconstrueren we de informatie niet in de vorm van bewegende beelden of geluid [16,voorbeelden], maar concentreren we ons vooralsnog op een tekstuele representatie.
In de vakinhoudelijke analyse identificeren we zowel de typen informatie die relevant zijn voor de lezer, als de samenhang van deze informatie. We brengen tevens in kaart welke informatie in de artikelen ontbreekt en welke verbanden impliciet zijn gebleven. Deze analyse is er dus op gericht om inzicht te krijgen in de aard, de compleetheid en de coherentie van de wetenschappelijke informatie die via natuurkundige artikelen wordt overgedragen. Bij het analyseren van de artikelen verplaatsen we ons als het ware in de natuurkundige als lezer, en bij het herschrijven van de artikelen in modulaire vorm in de natuurkundige als auteur. Door deze dubbelrol aan te nemen confronteren we ons met de praktische problemen en vragen die kunnen rijzen bij het gebruik van de modulaire vorm in vergelijking met de lineaire vorm.
De vakinhoudelijke analyse richt zich niet alleen op de afzonderlijke artikelen van het corpus, maar ook op de verbanden tussen deze artikelen en op de inbedding van het gehele corpus in de context van het vakgebied. Daarom voeren we analyses uit met verschillende reikwijdtes. We onderscheiden hierbij het niveau van het vakgebied (het macroscopische niveau), het niveau van het onderzoeksproject (het mesoscopische niveau) en het niveau van het afzonderlijke (deel)onderzoek waarover gerapporteerd is in één artikel (het microscopische niveau). Deze meerledige analyse van het corpus is mogelijk doordat het een coherent onderzoeksproject omvat.

vorige De argumentatietheoretisch analyse

volgende Het startpunt van de analyse

inhoudsopgave Inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 7-11 1996