Analysemethoden

Om bij de herstructurering van het wetenschappelijke artikel niet voorbij te gaan aan de verworvenheden van de papieren publicatievorm gaan we eerst na hoe de informatie in het lineaire, op papier gepubliceerde wetenschappelijke artikel gestructureerd, gekarakteriseerd en geformuleerd is. Daarna proberen we vast te stellen hoe het wetenschappelijke artikel op een verantwoorde manier in een modulaire structuur kan worden omgezet.
Hiertoe analyseren we een corpus artikelen waarin voor het eerst verslag wordt gedaan van nieuw onderzoek. We laten vanwege hun duidelijk andere vorm en functie overzichtsartikelen en populariserende teksten buiten beschouwing. Het onderzoekscorpus bestaat uit 38 natuurkundige artikelen die de weerslag vormen van een afgerond onderzoeksproject op het terrein van de molecuulfysica. Deze artikelen rapporteren over een typisch experimenteel onderzoek dat ook een theoretische component heeft. Ze zijn gepubliceerd in internationale gerenommeerde tijdschriften. Later worden bij het onderzoek ook artikelen buiten het corpus betrokken om na te gaan waar zich bijvoorbeeld relevante verschillen voordoen tussen deeldisciplines, en tussen theoretische en experimentele artikelen.
We analyseren deze artikelen zowel vanuit een argumentatietheoretisch perspectief als vanuit een vakinhoudelijk perspectief. Zo proberen we te achterhalen wat de systematische kenmerken zijn van de argumentatieve stappen die in deze artikelen worden gezet en welke typen wetenschappelijke informatie in welke samenhang worden overgedragen. De resultaten van deze analyses worden gebruikt bij de ontwikkeling van het modulaire model.

vorige Inleiding

volgende De argumentatietheoretische analyse

inhoudsopgave Inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 8-11 1996